İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Ekonomi Bölümü


Küresel iş piyasası ekonomiyi sadece bilen değil aynı zamanda iş hayatına ve sosyal hayata uygulayan, teknolojinin bahşettiği imkânları ustalıkla kullanıp ölçüm, analiz ve tahminler yapabilen ekonomistleri tercih etmekte ve ödüllendirmektedir. Ekonomi eğitiminin başarısı geleceğin ekonomistlerine bu yetenekleri kazandırabilmesine bağlıdır.

Ekonomi Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Ekonomi ve Finans alanında hesap yapabilme, model oluşturma.
 • İngilizcenin yanında küresel iş dünyasında geçerli ikinci bir yabancı dile hâkimiyet.
 • Veri ve istatistiki analiz için kodlama ve yazılım kullanma yetkinliği kazanma.
 • İstatistik ve ekonometriye dayalı veri analizi, ileriye dönük öngörü ve tahmin yapabilme.
 • İş analitiği, müşteri analitiği ve büyük veri madenciliği alanında analiz yapabilme.
 • Gerçek hayatta karşılaşılan problemlere nicel yöntemler ve istatistiksel-ekonometri hesaplama tekniklerini kullanarak çözümler sunabilme
 • Analitik ve akılcı düşünme, veriye dayalı yorum yapabilme, karar verebilme ve problem çözebilme.
 • Sermaye Piyasalarının işleyişi, finansal kurumların hukukî dayanağını kavrama.
 • Finansal yatırım stratejisi oluşturma ve analize dayalı yatırım portföyü modellerini uygulama.
 • Şirket değerlemesi ve mali analiz yapabilme.
 • Global, bölgesel ve ulusal ekonomik konulara ilişkin sorunları analiz edebilme.
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ilgili bölümlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapabilmesini sağlayacak ekonomi, finans ve programlama bilgisi donanımına sahip olabilme.
İş Olanakları Nelerdir?

İş olanakları çok geniş olup aşağıdaki tablodaki şekli ile özetlenebilir:

Uluslararası Kuruluşlar:
 • Dünya Bankası
 • IMF
 • İslam Kalkınma Bankası
 • OECD
 • Dünya ticaret Örgütü
 • EBRD
 • İslam İşbirliği Örgütü
Ulusal Kuruluşlar:
 • Maliye Bakanlığı
 • Merkez Bankası
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Borsa İstanbul
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • TÜİK
 • Kalkınma Bakanlığı
Özel Sektör:
 • Çok Uluslu Şirketler
 • Bankalar
 • Finans Kuruluşları
 • Kredi Derecelendirme Kuruluşları
 • Ekonomik Araştırmalar ve Danışmanlık Şirketleri
 • Borsa Aracı Kurumlar
Bize Mesaj Gönderin