İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Hukuk Fakültesi


Hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş kuralları, yasaları ve hakları konu alan bilim dalıdır. Hukuk bölümü ise, yasaları düzenleyen, denetleyen, geliştiren, çağa uygun hale getiren ve toplumlar, insanlar arasındaki ilişkilerin bu yasalara göre sağlıklı yürütülebilmesini sağlayan bireyler yetiştirir.

Hukuk Lisans Programı amacı, hukukun mahiyetini, işlevini, hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavrayarak, küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş, hukuk teori ve uygulamaları üzerinde nitelikli çalışmalar yürütebilen donanımlı hukukçular yetiştirmektir. Buna göre programın önceliği, öğrencilerimizin hukukun muhtelif disiplinlerinde ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri izleyebilme, bu alanlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme, karşılaştığı hukuki sorunları akla ve adalete uygun olarak değerlendirebilme ve çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir.

 

HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNLARININ YETKİNLİKLERİ

 1. Hukuk ile ilgili temel kavramsal bilgilere ileri düzeyde sahiptir.
 2. Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
 3. Hukuksal planlama ve araştırma bilgisine sahiptir.
 4. Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
 5. İleri düzeyde bilgi elde edebilmek için gereken kuramsal ve uygulaması bilgilere sahiptir.
 6. Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
 7. Yazılı kaynakları kullanarak hukuk alanında özgün bilgiye ulaşır.
 8. Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
 9. Hukuk ile ilgili diğer bilimlerle ilişki kurarak disiplinler arası yorum üretir, analiz yapar ve becerilerini geliştirir.
 10. Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
 11. Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
 12. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
 13. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.
 14. Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 15. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 16. Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.
 17. Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 18. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 19. Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 20. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 21. Türkiye Cumhuriyeti\’nin toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa\’nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
 22. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
 23. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
 24. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

 

İŞ OLANAKLARI NELERDİR?

Hukuk bölümünün okutulduğu hukuk fakülteleri, mezun olunduktan sonra en fazla iş imkanına sahip fakültelerden biridir. Bu sizin kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlara ve yapmak istediğiniz mesleğe göre örnek olarak kaymakamlık, farklı kamu kuruluşlarında uzmanlıklar, müfettişlikler gösterilebilir.

 

 • Hukuk mezunları hemen mezun olur olmaz olmasa da stajları biter bitmez avukat unvanı alırlar.
 • Buna ek olarak yapacakları mesleklere bağlı olarak, hakim, savcı, noter, uzman, müfettiş, danışman gibi unvanlara sahip olabilirler.
 • 5 yıllık fiili avukatlık yapan bireyler arabuluculuk başvurusunda bulunabilirler.
 • Kaymakam, farklı kamu kuruluşlarında uzman ya da müfettiş olunabilir.
 • Devlette veya özel şirketlerde kurum avukatlığı yapılabilir.
 • Her lisans mezununun yönelebileceği bir alan olan akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir.
 • Şirketlere veya şahıslara danışmanlık yapılabilir.

 

Bize Mesaj Gönderin