İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Tarih Bölümü


Tarih bölümümüz, Osmanlı tarihinin ve kaynaklarının okunması, anlaşılması ve yorumlanması için gerekli olan temel dersleri eksiksiz olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bölümde, tarih disiplininin kuramsal ve metodolojik yönlerinin yanı sıra, Medeniyet Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi, Antik Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, İran, Rusya, Orta Asya, Balkan, Endülüs, Orta Doğu ve Akdeniz Dünyası Tarihi’ne de seçmeli veya zorunlu ders olarak programında yer vermektedir. Ayrıca bölümümüz, günümüz tarihçiliğinin mesele ve birikimlerinden haberdar, akademik duyarlılık ve değerleri sahiplenmiş, kendi tarihini dünya tarihi perspektifinden de değerlendirebilme yetkinliğine ulaşmış, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile araştırmacı ve özgün tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tarih Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Tarih biliminin araştırma teknik ve usullerini kavrama ve tarihî olayların sebep ve sonuçları arasında bağ kurabilme,
 • Tarih alanında öne çıkan güncel teorileri öğrenme ve alanla ilgili basılı ve dijital kaynaklara erişim yollarını kullanabilme,
 • Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açık ifadeler ve tutarlı bir şekilde sunabilme,
 • Alanıyla ilgili farklı dillerdeki kaynaklara ulaşabilme ve elde ettiği verileri yorumlayıp araştırmalarında kullanabilme,
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci ile yöntem ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve bilimsel birikimini sürekli yenileyebilme,
 • Güncel gelişmeler ile toplumsal sorunların tarihî derinliğine nüfuz edebilme,
 • Tarihî bilgi birikimiyle farklı sosyal meseleleri kavrayabilme ve çözüm üretebilme,
 • Kültürel mirasın korunması için projeler geliştirebilme, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve STK’lar ile ortaklaşa çalışabilme, yetkinliklerini kazanırlar.
İş Olanakları Nelerdir?
 • Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz gerek özel sektörde gerekse de kamu kuruluşlarında iş olanaklarına sahiptirler.
 • Mezunlarımız, pedagojik formasyon derslerini almak koşuluyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda veya dershanelerde branş öğretmenliği yapabilirler.
 • Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler vb. kamu kuruluşlarında görev alabilirler.
 • Müzelerde, kütüphanelerde, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yapan kurum ve şirketlerde çalışabilirler.
 • Yayıncılık sektöründe, görsel-basılı medyada ve belediyeler, vakıflar veya özel kişilerce kurulmuş olan kültür ve sanat kurumlarında istihdam edilme imkânına sahiptirler.
 • Ayrıca Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve İktisat alanlarında Yüksek Lisans yaptıkları takdirde kaymakamlık için başvuru hakkına sahip olurlar.
Bize Mesaj Gönderin