İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Psikoloji Bölümü


Psikoloji, zihni ve davranışları inceleyen ve bunların sosyal etkileşimine odaklanan bir bilim dalıdır. Psikolojinin klinik psikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, biyopsikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji gibi uzmanlık dalları bulunmaktadır. Bilimin uygulamaya yönelik alanları ise klinik psikoloji, örgüt psikolojisi, sosyal psikoloji, sağlık psikolojisi ve eğitim/öğrenme psikolojisidir.

Psikoloji Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilir.
 • Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma yetkinliği kazanır.
 • Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmeli; bir disiplin olarak doğasını kavrayabilir.
 • Genel psikoloji tarihini bilir; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimi, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini, psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır, psikolojinin konuları ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.
 • Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilir, karşılaştırma yapabilir, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilir.
 • Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilir.
 • Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir.
 • Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olabilir.
 • Uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır, lisans düzeyine uygun olabilecek bazı temel uygulama becerilerine sahip olmalıdır.
 • Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilir; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olur. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur.
 • Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olur.
 • Psikoloji uygulamalarında, yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, özürlülük ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanır.
İş Olanakları Nelerdir?
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Lise ve dengi okullarda,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Çocuk yuvaları, anaokulları ve kreşlerde,
 • Rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Özel veya kamu ruh sağlığı birimlerinde,
 • Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimlerinde,
 • Kamuoyu ve/veya pazar araştırma şirketlerinde,
 • Ve yüksek lisans ve doktora sonrası üniversitelerde istihdam edilebilirler.
Bize Mesaj Gönderin