İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve küresel düzeyde siyasetin işleyişini inceler. Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan rejim, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, din, özgürlükler, azınlıklar ve hakları, devletin yeri ve rolü, uluslararası politika, çevre ve hukuk, karşılaştırmalı sistemler gibi konuların küresel ve yerel etik – normatif değerler de dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem kazanmaktadır. Bunların yanında halen dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlar, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar bütün insanlığı ilgilendirmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, tarih, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.
 • Ulusal, uluslararası, ulusüstü ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak analiz eder,
 • yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
 • Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
 • Akademik ve profesyonel ortamlarda, Türkçe ve İngilizce (ve bir bölgesel dilde), yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.
 • Ulusal ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce (veya bir bölgesel dilde) yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.
 • Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
 • Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
 • Toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.
İş Olanakları Nelerdir?
 • Dışişleri Bakanlığı’na girerek diplomat olabilirler
 • Ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklarda görev alabilirler
 • Kaymakamlık ve müfettişlik sınavlarına girebilirler
 • Kamunun diğer birimlerinde de mesleki kariyer yapabilirler
 • Bankalarda ve özel şirketlerin çeşitli birimlerinde görev yapabilirler
 • Uluslararası örgütlerde meslek memuru olarak kariyer yapmak için gereken formasyonu kazanırlar ve bu kurumların açtıkları sınavlara girme hakkını elde ederler.
Bize Mesaj Gönderin