İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler

Kariyer Rehberim

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk kültürünün değerlerini bilen ve sahiplenen, özgür ve eleştirel düşünebilen, bilimsel duyarlılığı gelişmiş genç araştırmacılar yetiştirmeyi ana ilke olarak benimser. Küresel bilgi çağında yaşadığımız gerçeğini gözetir ve öğrencilerin Türk dilini, edebiyatını disiplinler arası bir çerçevede kavramasını hedefler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının Yetkinlikleri
 • Türk edebiyatının tarihi gelişim sürecini metinler üzerinden izler.
 • Farklı dönemlere ait metinlerdeki üslup özelliklerini tanımlar.
 • Edebiyatın toplumsal değişimleri şekillendirici özelliği hakkında bilgi sahibi olur.
 • Edebî türler arasındaki farkları, benzerlikleri ve ortaklıkları tanımlar.
 • Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine bilgi edinip metin çözümlemeleri yapabilme becerisi kazanır.
 • Edebiyatı bir sanat olarak anlama, anlatma ve edebî metin üretme becerileri kazanır.
 • Türk dili ve edebiyatıyla ilgili kabul görmüş bilimsel çalışmalarda kullanılan temel kavramları öğrenir, temel meseleleri tanımlar.
 • Dil ve edebiyat kuramları ışığında yeni araştırma konularının nasıl teşhis edildiğini tanımlar.
 • Türkçenin grameri ile ilgili verileri dil kuramları ışığında yorumlayıp değerlendirebilir.
 • Türkçeyi uluslararası alanda tanıtabilir, öğretebilir; dille ilgili tartışmalara katılabilir.
 • Bir yabancı dili kullanarak dil ve edebiyat alanlarındaki bilgileri izler, meslektaşları ile tartışabilir.
 • Dil ve edebiyat alanıyla ilgili iş kolları hakkında bilgi sahibi olur; eğitim sektörü dışında kalan alanlarda çalışabilecek bir donanıma sahip olur.
 • Türk dili ve edebiyatı araştırma veya projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; bu araştırma ve projeleri yönetebilir.
 • Tarihi ve kültürel değerlere dair farkındalık ve duyarlılık sahibi olur.
İş Olanakları Nelerdir?
 • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmî ve özel okullarda öğretmenlik yapabilirsiniz.
 • Metin yazarı, editör, yayıncı, düzeltmen, programcı vb. pozisyonlarda yazılı ve görsel medyada, yayın dünyasında faaliyet gösterebilir, sunuculuk yapabilir ya da sunuculuk kurslarında eğitmen olarak görev alabilirsiniz.
 • Türkiye ve dünya üniversitelerinin ilgili bölümlerinde Türk Dili derslerini vermek üzere öğretim görevlisi veya okutman kadrosunda çalışabilirsiniz.
 • Akademik hayatlarını lisansüstü programlarla sürdürmek isteyen mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yüksek lisans öğrencisi veya araştırma görevlisi olarak girebilirsiniz.
Bize Mesaj Gönderin